Referat fra ekstraordinært årsmøte avholdt torsdag 2. juni 2016 i Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo kl 16.30

Innkalling med årsberetning for årene 2013 – 2015 og årsregnskaper for de samme årene var utsendt 12. mai 2016 på e-post til alle medlemmer.

Tilstede var 6 medlemmer.

 1. Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble enstemmig godkjent.
 2. Valg av møteleder og referent: Erling T. Eggen ble valgt som møteleder. Erik Elstad ble valgt som referent.
 3. Styrets årsberetning for årene 2013 – 2015: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
 4. Styrets regnskap for årene 2013 – 2015: Regnskapene ble enstemmig godkjent. Det har vært lite aktivitet de siste tre årene. Foreningen har per 31.12.2015 en bankbeholdning på
  23.121,52.
 5. Fastsettelse av eventuell kontingent for inneværende, eventuelt kommende år: Det har ikke vært innkrevd kontingent de siste tre årene. Foreningens økonomi er god, men årsmøtet vedtok enstemmig å fastsette en årlig kontingent på kr. 200,- fra og med 2017. Faktura sendes ut neste år.
 6. Valg av styreleder: Konstituert styreleder Erling T. Eggen ble enstemmig valgt som ny styreleder.
 7. Valg av styre: De sittende styremedlemmene Ian Kenworthy, Jon Gisle, Johan Helberg og Erik Elstad står ikke på valg. Dag Michaelsen har i 2015 trukket seg som styremedlem. Torvald C. Løchen møter som observatør i styret.
  Som nye styremedlemmer ble valgt Sigurd Vestrheim og Harald Hjort.
 8. Eventuelt: Det var ingen saker under denne post.

Møtet hevet kl. 17.00.

Referat v/ Erik Elstad